دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علیرضا   حاجی ملا علی کنی

پست الکترونیکی : ahkani@srbiau.ac.ir ahkanisrbiau@gmail.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی انرژی

سوابق اجرایی

کارشناس ارشد گازطبیعی و LNG شرکت ملی صادرات گاز ایرانعضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

علیرضا حاجی ملا علی کنی

علیرضا حاجی ملا علی کنی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^